Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

  • Lamina Prešov
  • Strechy a strešné krytiny, fásády, odkvapový systém

Projekty

Miesto realizácie projektu:

Jesenná 5, 080 05 Prešov

Názov a stručný opis projektu:

Zavádzanie inovatívnych technologických postupov vo výrobe

Spoločnosť LAMINA PREŠOV, s.r.o. realizuje projekt na nákup kompletnej zostavy dlhého ohýbacieho centra. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov

zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta príde k inovácii jedného výrobného postupu.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.1. - Inovácie a technologické transfery

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

files/lamina/projekty/vlajka_eu.giffiles/lamina/projekty/statna_vlajka.giffiles/lamina/projekty/logo_siea.gif

 

názov a sídlo prijímateľa:

LAMINA PREŠOV, s. r. o., Jesenná 5, 080 05 Prešov

informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity

 

 

Aktivita 1 Nákup kompletnej

zostavy dlhého ohýbacieho

centra

09/2015

12/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

09/2015

12/2015

Publicita a informovanosť

09/2015

12/2015

 

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

files/lamina/projekty/logo_kahr.gif

 
Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

Výška poskytnutého príspevku:

179 858,00 €.