Strecha v zime
20. sep 2022

Úniky tepla – kedy súvisia so strechou?

  • Strechy

Iste ste si v zime všimli, že strechy, pokiaľ je pod nulou a nesvieti na ne priame slnko, zvyknú byť pokryté súvislou námrazou. A určite ste postrehli aj to, že niektoré mávajú túto námrazu na viacerých miestach roztopenú, pričom je krytina na týchto miestach vlhká. Je to spôsobené únikmi tepla z interiéru cez strešný plášť a dôkazom existencie tepelných mostov v ňom.

Príčinou úniku tepla z interiéru cez strechu môže byť nedostatočné alebo absentujúce zateplenie. Najmä pri starších domoch ide o pomerne častú príčinu únikov tepla. Tento problém sa dá vyriešiť dodatočným zateplením stropnej konštrukcie nad najvyšším podlažím. V prípade, že strecha už zateplená je a aj napriek tomu sa prejavujú miesta úniku tepla, bude potrebné doplniť tepelnú izoláciu a vykonať opatrenia, ktorými sa tepelné mosty odstránia. Obyčajne sa v takomto prípade bude nutné obrátiť na odborníkov, ktorí posúdia stav strechy a navrhnú kroky vedúce k náprave tohto nepriaznivého stavu. Neodporúčame tento problém riešiť svojpomocne, nakoľko pri návrhu technického riešenia je k dispozícii viacero alternatív, s ktorými sa vysporiada len skutočný odborník s vedomosťami a praxou v odbore.

Únikom tepla cez strechu predchádzame správne navrhnutým a odborne realizovaným zateplením.

Akú rolu zohrávajú jednotlivé komponenty zateplenia?

Parozábrana –  má za úlohu zabrániť prestupu vodných pár z interiéru do izolácie. Montuje sa do strešného plášťa zo strany interiéru a musí tvoriť nepriedušný obal. Toto je možné zabezpečiť dôsledným pozliepaním všetkých spojov fólie, ako aj utesnením prestupov fólie na stavebné konštrukcie s použitím lepiacich pások a tmelov, odporučených výrobcom fólie. Utesniť je nutné aj všetky dodatočné inštalácie, napr. rozvody elektriny alebo TV signálu.

Tepelná izolácia –  je to vrstva izolantu s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorá priamo eliminuje tepelné straty. V súčasnosti sa do strešných konštrukcií zabudovávajú tepelné izolácie s hrúbkou až do 40 cm. Keďže teplo má tendenciu stúpať nahor, tepelný odpor (R) zateplenia strešných konštrukcií musí byť vyšší, ako je tepelný odpor zateplenia obvodových konštrukcií. V súčasnosti  sa vyžaduje tepelný odpor pre izoláciu strešných konštrukcií na úrovni R = 9,9 m2.K/W.

Poistná hydroizolácia – je to difúzne otvorená fólia, inštalovaná pod strešnou krytinou. Jej úlohou je neprepustiť žiadnu vodu, či už zo zrážok alebo skondenzovanú na spodnej strane strešnej krytiny do strešného plášťa, a zároveň umožniť odparenie prípadnej vlhkosti zo strešného plášťa.

V súčasnosti sa značnej obľube tešia jednopodlažné bungalovy bez obytného podkrovia. V takomto prípade spravidla nezatepľujeme šikminu medzi krokvami, ale strop nad prízemím. V zásade tu platia rovnaké pravidlá ako pri zateplení šikmín.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Pri realizácii zateplenia strešného plášťa sa jednoznačne treba držať projektovej dokumentácie,
  • k návrhu skladby strešného plášťa v prípade dodatočného zateplenia je najlepšie prizvať odborníka,
  • nielen jednotlivé vrstvy, ale aj medzery medzi nimi zohrávajú dôležitú úlohu, a to najmä z pohľadu odvetrania strešného plášťa,
  • experimentovanie a zlepšovacie nápady sa pri realizácii zateplenia strešného plášťa nevyplácajú a prípadné chyby môžu spôsobiť nenapraviteľné škody,
  • tepelná izolácia má za úlohu nielen zamedziť únikom tepla v zimných mesiacoch smerom do exteriéru, ale takisto zamedziť prestupom tepla smerom do interiéru v exponovaných letných mesiacoch.
Autor
LAMINA PREŠOV
  • 051 77 323 83
  • [javascript protected email address]

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****