Spoločnosť LAMINA PREŠOV, s.r.o.

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY
(ďalej len „VOZP“)
spoločnosti
LAMINA PREŠOV, s.r.o.
platné od 01.06.2021

(1)
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. 1. V týchto VOZP sa pod pojmom predávajúci rozumie obchodná spoločnosť LAMINA PREŠOV spol. s r.o., so sídlom Jesenná č. 5, 080 05 Prešov, IČO: 44 558 902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 21117/P (spolu s kupujúcim aj „zmluvné strany“), a pod pojmom kupujúci (spolu s predávajúcim aj „zmluvné strany“) fyzická osoba (ďalej len FO) alebo právnická osoba (ďalej len PO), ktorá s predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je tovar podľa ponuky predávajúceho (ďalej len „tovar“).
 2. 2. Tieto VOZP upravujú práva a povinností zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, vrátane špecifikácie dodacích, fakturačných, platobných, garančných a iných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe objednávok kupujúceho. Tieto VOZP upravujú tiež podmienky evidencie a obehu vratných obalov, pokiaľ je tovar dodaný vo vratnom obale.
 3. 3. Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v zmysle podmienok VOZP prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

II. UZATVÁRANIE ZMLÚV

 1. 1. Všetky cenové ponuky a rozpočty na tovar, alebo výrobky dodávané predajcom, sú vyhotovené bezplatne a ich platnosť trvá 2 dni od ich vyhotovenia.
 2. 2. Za správnosť cenových ponúk a kladacích plánov ručí predajca len vo vzťahu k dodaným podkladom pre ich vyhotovenie, ale podliehajú konečnej kontrole kupujúceho a jeho odsúhlaseniu.
 3. 3. Za správnosť dodaných podkladov /nameraný skutočný stav, resp. zhodu skutočného stavu s projektom/ ručí kupujúci.
 4. 4. Námietky voči platobnému dokladu je kupujúci oprávnený podať do 3 dní od jeho doručenia.

 

III. DODÁVKY TOVAROV

 1. 1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov na základe individuálnych kúpnych zmlúv, uzatvorených v súlade s týmito VOZP s kupujúcim a to prostredníctvom objednávok, ktoré kupujúci predloží a doručí predávajúcemu vo forme písomnej, faxovej, alebo e-mailovej minimálne 7 pracovných dní pred požadovaným termínom dodania a odberu tovaru.
 2. 2. Predávajúci je povinný na tieto objednávky odpovedať (potvrdiť, odmietnuť, prípadne navrhnúť zmenu) písomne, faxom
 3. 3. alebo e-mailom v lehote 5 pracovných dní od ich doručenia. Pre zmluvné strany a pre uzavretie konkrétnej zmluvy je záväzná výlučne objednávka s obojstranne potvrdeným obsahom bez výhrad, pripomienok, podmienok alebo protinávrhov.
 4. 4. Tovar je predávajúci povinný kupujúcemu dodať v lehote maximálne 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky , ak ide o tovar, ktorý má predávajúci na sklade. V prípade tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť alebo tovar na zákazku (tzv. budúci tovar) sa lehota podľa predchádzajúcej vety predĺži až o 21 pracovné dni.
 5. 5. Dodanie tovaru sa realizuje na náklady a spôsobom, ktorý je určený v konkrétnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle potvrdenej objednávky.
 6. 6. Dohodnutým miestom určenia pre dodávky tovaru je miesto určené v súlade s obsahom v konkrétnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle potvrdenej objednávky. Súčasťou každej dodávky je dodací list, v ktorom sú okrem obchodného mena predávajúceho a kupujúceho a čísla objednávky ďalej uvedené druh tovaru, množstvo tovaru, počet a druh evidenčných obalov, prípadne ďalšia špecifikácia tovaru, ak si to okolnosti konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vyžadujú.
 7. 7. Samostatne účtované obaly (palety), môže kupujúci vrátiť do 1 mesiaca od prevzatia tovaru. Po tejto dobe sa stávajú majetkom kupujúceho. Za vrátenie obalov (paliet) je zodpovedný kupujúci. Poškodené, alebo inak znehodnotené obaly (palety) predávajúci nemusí prevziať.
 8. 8. Kupujúci, resp. iný príjemca dodávky tovaru ako osoba odlišná od kupujúceho – výlučne subjekt označený a písomne určený kupujúcim (ďalej v texte len „príjemca“) sa zaväzuje dodací list potvrdiť, pričom toto potvrdenie spočíva v čitateľnom označení údajov o oprávnenej osobe za kupujúceho alebo príjemcu k tomuto úkonu, podpis oprávnenej osoby, vrátane pripojenia odtlačku pečiatky obchodného mena podnikateľa, pokiaľ má odberajúci subjekt status podnikateľa. Osoba oprávnená za kupujúceho konať, je povinná predávajúcemu na jeho výslovnú žiadosť preukázať svoju totožnosť (občianskym preukazom a pod.). (2)
 9. 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Ak je kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru okamihom dodania tovaru, inak okamihom prvého odovzdania tovaru dopravcom kupujúcemu alebo príjemcovi.
 10. 10. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie tohto tovaru až do výšky 100% z dohodnutej ceny, podľa spôsobilosti tovaru k opätovnému predaju.

 

IV. AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU

 1. 1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným technickým normám, je označený v zmysle všeobecných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania tovarov a výrobkov, ďalej v zmysle platnej obchodno – právnej úpravy (najmä zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien, ďalej v texte len „ObchZ“) a v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane spotrebiteľa.
 2. 2. Predávajúci súčasne prehlasuje, že tovar nemá právne vady, teda nie je zaťažený právami tretích osôb, prípadne nárokmi z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. V prípade, že kupujúci zistí, prípadne tretia osoba svoje právo k tovaru uplatní, teda vyjde najavo, že dodaný tovar je zaťažený právami tretích osôb, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť predávajúcemu.

 

V. ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE

 1. 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.
 2. 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitatívne a kvantitatívne parametre dodaného tovaru. V prípade tovaru, alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Záručné doby pre dodávané tovary, začiatok plynutia záručnej doby, prípadne ďalší záručný režim sa riadi príslušnými ustanoveniami Obch. Zák. najmä v časti „Kúpna zmluva“. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou tovaru, jeho uložením, skladovaním, spracovaním, prípadne iným spôsobom, ktorým dôjde k jeho kvalitatívnemu alebo kvantitatívnemu znehodnoteniu z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho (pozri „Zásady skladovania“).
 3. 3. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu dodaného tovaru. Zjavné vady a nekompletnosť dodávky je povinný písomne oznámiť predávajúcemu bezodkladne na adresu sídla spoločnosti LAMINA PREŠOV, spol. s r. o., najneskôr do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zaniká. Ostatné vady musí kupujúci kvalifikovaným spôsobom oznámiť predávajúcemu najneskôr do konca záručnej doby. Ústna, alebo neskoro uplatnená reklamácia, bude predávajúcim vyhodnotená ako neplatná.
 4. 4. V prípade zistenia vady dodaného tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne písomne uplatniť u predávajúceho reklamačné nároky z vád tovaru. Predávajúci sa zaväzuje písomne informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. o uznaní alebo o neuznaní reklamačného nároku, a to v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. V prípade, že si to vyžaduje závažnosť reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo tento termín predĺžiť o dobu potrebnú na zaistenie všetkých potrebných úkonov, o čom bude informovať písomnou formou kupujúceho.
 5. 5. Predávajúci sa zaväzuje, že pri oprávnenej reklamácii reklamované nedostatky odstráni, alebo inak opraví. Predajcovi pritom prislúcha právo výberu riešenia reklamácie.
 6. 6. V prípade, ak je už tovar, alebo ostatné komponenty, nainštalovaný – namontovaný, a predmetom odstránenia reklamácie je dodanie nového tovaru - materiálu, záväzkom predajcu je iba dodanie tovaru na miesto uplatňovanej reklamácie. Práce spojené s výmenou dodaného tovaru nie sú hradené predávajúcim. Ak predajcovi vznikne povinnosť finančného plnenia (ak sa vada výrobku nedá odstrániť a pod.) voči kupujúcemu, výška plnenia je obmedzená maximálnou výškou rovnajúcej sa nákupnej cene reklamovaného výrobku, uvedenej na vydanom príjmovom doklade – faktúre. Táto cena môže byť adekvátne ponížená o amortizáciu, podľa dĺžky obdobia, v ktorom sa výrobok používal.
 7. 7. Dodaný tovar musí byť na určenom mieste používania aplikovaný ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade skladovania tovaru musí byť tento skladovaný a uložený na suchom, rovnom mieste, prípadne dôkladne zabezpečený proti pôsobeniu vlhkosti (pozri „Zásady skladovania“).
 8. 8. Predávajúci nezodpovedá za priame alebo nepriame, následné alebo náhodné škody a stratu zisku, ani za žiadne škody či straty vzniknuté na základe zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a tretími osobami.
 9. 9. Predávajúci ďalej nezodpovedá kupujúcemu za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, štrajkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov predávajúceho. (3)
 10. 10. Písomne vyhotovená a uplatnená reklamácia musí byť doručená predávajúcemu a musí obsahovať aspoň tieto údaje: dátum dodania, číslo dodacieho listu, číslo faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, popis vád, ich prejavy, množstvo reklamovaného tovaru, prípadne iné.
 11. 11. Kupujúci umožní predávajúcemu vykonať obhliadku reklamovaného tovaru /vykonaných prác/, v sklade kupujúceho, prípadne v inom mieste podľa označenia. Ak kupujúci obhliadku odoprie, inak neumožní alebo zmarí, predávajúci reklamáciu neuzná.
 12. 12. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky ním uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom, ktorý sám určí. Jedná sa najmä o spôsob vysporiadania nároku poskytnutím zľavy z kúpnej ceny cestou daňového dobropisu, prípadne naturálnou výmenou za ten istý druh tovaru, poskytnutím väčšieho množstva tovaru atď.
 13. 13. Ak kupujúci nesplní všetky podmienky uvedené v týchto VOZP, alebo nedodrží zásady skladovania, manipulácie a montáže uvedených výrobkov platných v čase dodania tovaru, kupujúci stráca nároky na uznanie reklamácie.

 

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. 1. Počas trvania záručnej doby predajca zaručuje, že dodané výrobky (výrobky z plechu) neskorodujú v ploche výrobku. Povrchová úprava sa nebude rozpadať, praskať, odlupovať a nebude podliehať nadmernej zmene farebného odtieňa (podľa STN EN 10169). Záruka je garantovaná, ak je výrobok použitý v “normálnom prostredí“. Záruka bude neplatná, pokiaľ bude výrobok použitý v prostredí agresívneho priemyselného znečistenia, rôznych chemických látok, výparov rôznych škodlivých plynov, zlúčenín chlóru a dusíka, soli, rôznych spojív, splodín horenia, zvieracími výkalmi, v trvalom kontakte s vodou, pôdou a pod.
 2. 2. Záruka sa nevzťahuje na:
  - koróziu výrobkov z plechu s organickými povlakmi a vady lakovania na ich rubovej strane
  -  koróziu na strižných a rezných hranách a dodatočne vytvorených otvoroch, ktoré neboli náležite chránené ochranným náterom, prípadne tmelom a pod.
  -  koróziu na poškrabaných miestach, korózie vytvorené skorodovaním triesok vzniknutých pri vŕtaní a pod.
  -  na primeranú a rovnomernú zmenu lesku a farebného odtieňa v dôsledku prirodzeného starnutia materiálu
  -  odchýlku farebného odtieňa u výrobkov, ktoré neboli vyrobené v rámci jedného výrobného cyklu
  - výrobky, ktoré boli v kontakte so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemickými prostriedkami, prvkami vyrobenými z medi a kvapalinami vytekajúcimi z medených rúr

 

VII. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. 1. Cena tovaru sa riadi platným cenníkom v čase potvrdenia objednávky, prípadne dohodnutými zmluvnými zľavami pre obchodných partnerov.
 2. 2. Dohodnutú cenu je predávajúci oprávnený upraviť, ak by došlo k zmene podmienok rozhodujúcich pre jej tvorbu (zvýšenie cien surovín, energií, zmena colných sadzieb a poplatkov, dovoznej prirážky, zmena kurzov, medziročná inflácia, devalvácia, zmena dopravnej tarify a pod.).
 3. 3. Predávajúci vystaví kupujúcemu za každú samostatne potvrdenú objednávku účtovný doklad, ktorý bude mať v súlade s príslušnými platnými predpismi náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je dodací list potvrdený kupujúcim, resp. príjemcom.
 4. 4. Predávajúci podpisom konkrétnej kúpnej zmluvy s kupujúcim potvrdzuje, že je u svojho správcu dane registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty a zaväzuje sa informovať kupujúceho o akejkoľvek zmene tejto rozhodnej skutočnosti pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.
 5. 5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú na faktúre doloženej vyplneným a potvrdeným dodacím listom. Faktúra je splatná v lehote určenej rozsahom 14 až 30 dní odo dňa doručenia, pričom právo určenia lehoty a ďalších fakturačných podmienok je na strane predávajúceho.
 6. 6. Kupujúci nie je oprávnený z dôvodu reklamácie tovaru zdržiavať zaplatenie kúpnej ceny, alebo jej časti.
 7. 7. Pre dodržanie lehoty splatnosti pri platení kúpnej ceny je rozhodujúci moment tak, aby najneskôr v posledný deň tejto lehoty, ktorý je uvedený na faktúre, bola fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho.
 8. 8. Prípadnú zmenu svojho bankového účtu si predávajúci a kupujúci vzájomne oznámia preukázateľným písomným spôsobom, pričom následne predávajúci a kupujúci uzatvoria dodatok ku konkrétnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim o zmene bankového spojenia.
 9. 9. Výška finančného kreditu je určená individuálne. Finančný kredit stanovuje maximálnu finančnú čiastku neuhradených daňových dokladov. Pri odbere tovaru na daňový doklad presahujúci tento úverový limit je dodávateľ oprávnený požadovať platbu za akýkoľvek ďalší odber v hotovosti či na základe zálohovej faktúry.
 10. 10. Pokiaľ nie je stanovené inak, pod pojmom platobná podmienka - platba vopred, sa rozumie nasledovné: (4) - 50% z celkovej hodnoty Záväznej objednávky, na základe vystavenej a doručenej zálohovej faktúry v dobe jej splatnosti. Po pripísaní tejto čiastky na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a následne je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ nie je táto zálohová platba zrealizovaná, teda minimálne 50% z hodnoty zálohovej faktúry v dobe jej splatnosti, predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. - 50%, resp. zostávajúcu sumu do momentu uskutočnenia odberu resp. expedície. V prípade nezaplatenia tejto čiastky do momentu odberu, predávajúci je oprávnený kupujúcemu tovar nedodať.
 11. 11. Súčasťou služieb predávajúceho je možnosť bezplatného dovozu tovaru do miesta určenia, ak jednorazová objednávka prevyšuje 300,- EUR (v úrovni bez DPH). Predávajúci je oprávnený uplatňovať pri objednávke do sumy 300,- EUR v úrovni bez DPH ako prirážku za odvoz tovaru (vykládka na jednom mieste) pevnú sadzbu 6,- EUR (bez DPH) pre rok 2015. V tomto prípade predávajúci určí termín odvozu tovaru na miesto určenia s ohľadom na plán rozvozov k iným kupujúcim.
 12. 12. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenom mieste v dohodnutom termíne z dôvodov nie na strane predávajúceho, tovar sa vráti na adresu predávajúceho, avšak prípadný opätovný odvoz tovaru sa dohodne podľa vyššie uvedených podmienok ako nový odvoz.
 13. 13. Predávajúci je taktiež oprávnený požadovať za dovoz tovaru aj inú finančnú čiastku, ak to okolnosti predaja vyžadujú. O tomto je predávajúci povinný informovať ešte pred uskutočnením dohody o predaji tovaru.

 

VIII. OBALY

 1. 1. Predávajúci realizuje dodávky na prepravných evidovaných obaloch (ďalej v texte len „obaly“) zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom a technickým normám, pokiaľ to vyžaduje povaha konkrétneho tovaru.
 2. 2. Pri každej individuálnej dodávke tovaru bude hodnota obalov zreteľne a odlišne od tovaru vyčíslená a vyfakturovaná vo faktúre spolu s dodaným tovarom, pričom na zaplatenie obalov kupujúcim sa vzťahujú tie isté fakturačné a platobné podmienky ako na tovar.
 3. 3. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť obaly v stave, kvalite a množstve, v akom mu boli predávajúcim s tovarom dodané, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nárok na vrátenie ceny obalov vzniká kupujúcemu cestou daňového dobropisu, v lehote splatnosti podľa predchádzajúceho článku a to na základe predávajúcim odsúhlaseného preberacieho protokolu, v ktorom sa uvedie počet a kvalita vrátených obalov.

 

IX. SANKCIE, POZASTAVENIE DODÁVOK TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. 1. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške určenej právnou úpravou omeškania dlžníka v príslušnej časti ObchZ.
 2. 2. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúcim zaplatiť kúpnu cenu včas a riadne má predávajúci právo pozastaviť dodávky tovaru až do úplného vysporiadania kúpnej ceny. Ak sa predávajúci rozhodne toto právo realizovať, písomne túto skutočnosť oznámi kupujúcemu s uvedením faktúr a výšky kúpnej ceny, s ktorou je kupujúci v omeškaní.
 3. 3. Pre prípad, že v čase doručenia ďalšej objednávky kupujúcim predávajúcemu je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny na základe predchádzajúcej kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim o viac ako 14 dní po lehote jej splatnosti, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie kúpnej ceny za tento ďalší tovar v hotovosti, inak nie je predávajúci povinný tento ďalší tovar kupujúcemu dodať.
 4. 4. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim a to z dôvodu nie na strane predávajúceho a v prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy bol atypický výrobok spracovaný na mieru, alebo dodanie špecifického produktu, má predávajúci nárok na zaplatenie celej kúpnej ceny produktu po odpočítaní šrotovej ceny materiálu.
 5. 5. Predávajúci môže tiež požadovať od kupujúceho vyplatenie zálohy v prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy bol atypický výrobok, spracovaný na mieru, alebo dodanie špecifického produktu. Po zaradení výrobku do výroby, alebo pri
  potvrdenej záväznej objednávke zo strany iného dodávateľa, nie je možné zákazku stornovať. To neplatí, ak sa zmluvné strany osobitne dohodnú inak.
 6. 6. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúcim zaplatiť kúpnu cenu včas a riadne má predávajúci ďalej právo odstúpiť od konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim s účinkom okamžite, pričom odstúpenie musí byť písomné a doručené. Pred tým je však predávajúci povinný písomne kupujúceho vyzvať na splnenie povinnosti a poskytnúť mu dodatočnú nápravnú sedemdňovú lehotu s poučením o následkoch jej márneho uplynutia. Právo predávajúceho uplatniť svoje peňažné nároky na príslušnom súde nie je akýmkoľvek spôsobom dotknuté.
 7. 7. Po tejto lehote je predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar do svojej dispozície a voľne s ním nakladať a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, alebo tento tovar zadržať až do doby riadneho vysporiadania záväzkov. V takomto prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť. (5)
 8. 8. Pri nedostatku súčinnosti je predávajúci (ním poverená osoba) oprávnený vstúpiť do priestorov, kde sa tovar nachádza, tovar prevziať a premiestniť na ním určené miesto. Za týmto účelom je oprávnený prekonať aj prípadné prekážky brániace vstupu, s čím kupujúci udeľuje výslovný súhlas, pričom ak by takýto postup predávajúceho mal byť kedykoľvek v budúcnosti posudzovaný ako porušenie zákona, uvedený súhlas sa vo vzťahu k predávajúcemu a ním poverenej osobe považuje aj za súhlas poškodeného v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom znení. Prípadnú škodu a náklady vzniknuté uvedeným postupom znáša kupujúci ako dôsledok porušenia svojej povinnosti.
 9. 9. V prípade, ak sa časť tovaru kúpeného od predávajúceho dodatočne ukáže pre kupujúceho ako nadbytočná (nespotrebiteľná), kupujúci môže takýto tovar v pôvodnom stave (nepoškodený) ponúknuť na odkúpenie predávajúcemu za kúpnu cenu so zľavou 5% oproti pôvodnej kúpnej cene (t. j. oproti kúpnej cene, za ktorú kupujúci totožný tovar kúpil od predávajúceho). Na odpredaj nespotrebovaného tovaru spätne predávajúcemu však kupujúci nemá automaticky nárok, takýto odpredaj sa medzi zmluvnými stranami zrealizuje len so súhlasom spoločnosti LAMINA PREŠOV, s. r. o. ako pôvodného predávajúceho.

 

X. POSTÚPENIE POHĽADÁVKY

Zmluvné strany majú právo spôsobom uvedeným v Občianskom zákonníku v spojení s úpravou v ObchZ na zmenu v osobe veriteľa vo veciach týkajúcich sa vzájomných peňažných nárokov, ktoré majú pôvod v konkrétnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim a to aj na prechodné obdobie, najmä majú právo na postúpenie svojich pohľadávok.

 

XI. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1. Osobné údaje každého zákazníka poskytnuté spoločnosti LAMINA PREŠOV spol. s r.o. v súvislosti s objednávkou sú chránené proti zneužitiu. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníkov (meno a priezvisko, adresu, telefón, mobil, e-mail, údaje o objednaných alebo zakúpených výrobkoch a ich použití, údaje o komunikácii) za účelom uzavretia a plnenia objednávky a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.
  Svojím podpisom na objednávke dáva zákazník svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ich marketingového využitia (zasielanie ponúk a informácií o nových výrobkoch, výstavách, súťažiach a akciách formou listov, sms alebo e-mailom).
 2. 2. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 

XII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 1. Neoddeliteľnou súčasťou konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú tieto VOZP spoločnosti LAMINA PREŠOV spol. s r.o., ktoré sú dostupné v sídle spoločnosti, alebo na www.lamina.sk
 2. 2. Zmluvné strany môžu platnosť konkrétnej kúpnej zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo ju môžu vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
 3. 3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán vstúpi do likvidácie, prípadne ak na jej majetok bude vyhlásený konkurz, začatá reštrukturalizácia, má druhá zmluvná strana právo od konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim jednostranne odstúpiť.
 4. 4. Zmeniť dohodnutý obsah konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je možné len kvalifikovanou písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a podpisom oprávnených osôb.
 5. 5. Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené týmito VOZP sa riadia ObchZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
 6. 6. Zásielky, ktoré majú mať v rámci konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim písomnú formu a nie je uvedené inak, sa v rámci konkrétnej kúpnej zmluvy považujú za doručené dňom, kedy boli prevzaté. Ak zásielku druhá zmluvná strana odmietne prevziať, prípadne sa ju nepodarí doručiť na adresu sídla tak, ako je toto sídlo zapísané v obchodnom alebo inom registri, považuje sa za jej doručenie deň odmietnutia jej doručenia a v druhom prípade je zásielka doručená dňom, kedy sa vráti účastníkovi zmluvy – odosielateľovi.
 7. 7. Pre prípad, že účastníkom konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je na strane kupujúceho cudzinec (fyzická alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky), je dojednaný slovenský právny poriadok a zároveň právomoc slovenského súdu s miestnou príslušnosťou založenou pre Okresný súd Prešov.
 8. 8. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce konkrétnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a ďalšie informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením konkrétnej kúpnej zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu konkrétnej kúpnej zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola konkrétna kúpna zmluva uzavretá, sú považované za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie nezverejnia tretej osobe. Môžu tak urobiť iba v prípade, že to bude vyžadovať zákon alebo s tým druhá zmluvná strana vysloví predchádzajúci písomný súhlas. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnosť, na základe dohody zmluvných strán dôjde k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy s právom odstúpenia od konkrétnej kúpnej zmluvy a s právom domáhať sa náhrady škody podľa § 271 Obch. Zák.
 9. 9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie alebo doplniť VOZP a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem, zmene svojich dodávateľov, zmene podmienok svojich dodávateľov, alebo zmene spôsobu obchodovania.

 

V Prešove dňa 01.06.2021

Nakúp a vyhraj víkendový pobyt v Kontakt wellness hotel ****